Groepspraktijk met psychologen, psychotherapeuten, relatietherapeuten, seksuologen, bemiddelaars en coachen op de grens van Leuven met Kessel-lo en Heverlee.
Groepspraktijk met psychologen en therapeuten in Leuven.

Kinderpsycholoog

Een kind opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Als ouder krijg je vaak af te rekenen met onzekerheid en twijfels over het gedrag van je kind of over je aanpak als ouder. Je wordt om de oren geslagen met goedbedoelde raad door je omgeving of standpunten van 'deskundigen' op televisie. Maar omdat elk kind verschilt en elke context zo anders is, is het soms zoeken naar de aanpak die werkt voor jouw kind in jullie situatie. Ook is het vaak moeilijk om nog in te kunnen schatten of een bepaald gedrag nu problematisch is of niet. Je staat er als ouder midden in en bent mee gaandeweg mee gegroeid in de situatie.

Een kinderpsycholoog is een psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in de psychologie rond kinderen: de problemen waar de kinderen zelf mee te maken kunnen krijgen of de problemen die verband houden met de omgeving van het kind, zoals de relatie met de ouders of de school.

Onze kinderpsychologen zijn er in de eerste plaats om samen met de ouder(s) te onderzoeken op welke manier een bepaalde bezorgdheid of een probleem kan worden weggenomen. Samen met de kinderpsycholoog bekijk je vervolgens of het ook nodig id om je kind(eren) een individueel contact aan te bieden en hoe jullie dat dan zullen aanpakken .

Hieronder gaan we wat dieper in op enkele vaak voorkomende situaties waarin een kinderpsycholoog jou of je kind kan bijstaan.

ADHD en ADD

Wanneer een kind druk gedrag stelt, overbeweeglijk of impulsief is en zich moeilijk kan concentreren, krijgt het vaak negatieve reacties vanuit de buitenwereld. De leerkracht op school ziet het kind als lastig of moeilijk. Ook als ouder, kan je soms je geduld sneller verliezen bij een kind dat hyperactief en impulsief gedrag stelt.

Wanneer de diagnose 'ADHD/ADD' bij je kind zou worden gesteld, dien je dit als ouder niet als een eindpunt te zien, maar net als een beginpunt. Als ouder sta je weliswaar samen met je kind voor de moeilijke opdracht met deze diagnose te leren leven, maar er onstaat ook een nieuwe basis van waaruit je kan vertrekken. Want noch jij als ouder, noch je kind staan er alleen voor. Je kan terugvallen op de ervaringen van alle gezinnen met een kind met ADHD/ADD die jullie zijn voorgegaan.

Hoewel er binnen onze groepspraktijk geen mogelijkheid is tot een medicamenteuze behandeling van ADHD/ADD, kunnen we jullie wel mee helpen onderzoeken hoe ADHD/ADD jullie leven beïnvloedt en op welke manier jullie gezin het beste met deze problematiek kan leren leven.

Echtscheiding en nieuw samengesteld gezin

Wat doe je wanneer je kind weigert om nog naar de andere ouder te gaan? Of wanneer het allerlei dingen komt vertellen die je erg ongerust maken als ouder? Tegen jou vertellen ze het omgekeerde als tegen de andere ouder, tegen wie vertellen ze dan de waarheid? Kinderen lijken soms erg veranderd na een scheiding, hoe komt dat? Of ze reageren helemaal niet, is dat wel normaal? Nu je een nieuwe partner gevonden hebt, voel je je terug gelukkiger, maar de kinderen lijken het niet te willen aanvaarden. Of je maakt je zorgen over de relatie die de nieuwe partner van de andere ouder met de kinderen heeft. Oudere kinderen bouwen hun eigen leven uit en verzetten zich plots tegen de verblijfsregeling die jullie onderling hadden afgesproken, wat nu? Wanneer mag een kind eigenlijk zelf kiezen?

Zowel jij als je kind(eren) krijgen na een echtscheiding met heel wat hindernissen af te rekenen. Wanneer jij of je ex-partner een nieuwe relatie aangaat een een nieuw samengesteld gezin probeert te stichten, breekt er opnieuw een fase aan waarin nieuwe evenwichten gezocht moeten worden.

Een kinderpsycholoog kan jou dan als ouder ondersteunen en kan je kinderen helpen om alles weer in balans te krijgen.

Faalangst en onzekerheid

Iedereen kampt wel eens met onzekerheid en faalangst. Maar sommige kinderen en jongeren geraken er zo door verlamd, dat ze zelfs milde uitdagingen uit de weg beginnen gaan. Op deze manier ontberen ze ook de positieve beleving die de uitdagingen in zich dragen, en bekrachtigen ze zo telkens opnieuw de faalangst of onzekerheid.

Onze kinderpsychologen kunnen jou en je kind mee helpen zoeken hoe deze vicieuze cirkel van faalangst en vermijding doorbroken kan worden.

Pesten op school, pestgedrag en andere problemen op school

Kinderen brengen zeer veel tijd van hun jeugdige leven door op school. Ze moeten er niet alleen leerstof verwerken, maar maken ook veel sociale en emotionele ontwikkelingen door. Niet bij alle kinderen verloopt dit allemaal even vlot. Leerproblemen kan je aanpakken met herhalingslessen of extra ondersteuning van logopedisten. Maar ook voor andere zaken hebben kinderen soms begeleiding nodig.

Misschien wordt je kind gepest op school of stelt het zelf pestgedrag. Het kan ook gaan over gedragsproblemen zoals onbeleefd zijn tegen leerkrachten, zich verzetten tegen opdrachten of gezag, geen huiswerk of lessen willen maken, spijbelen, conflicten met leeftijdsgenoten. Maar eveneens over sociaal-emotionele problemen zoals moeilijkheden om vriendschappen te sluiten, problemen om te functioneren in groep, schijnbaar geen interesse meer hebben in welke richting of school dan ook, ...

Aarzel zeker niet de hulp in te roepen van een kinderpsycholoog wanneer je vaststelt dat je kind gepest wordt op school of leidt onder andere problemen in schoolverband.

Opvoedingsondersteuning bij opvoedingsproblemen

Dat opvoeden niet altijd even makkelijk is, is een ervaring van alle ouders en van alle tijden. Elke leeftijdsfase heeft zo zijn uitdagingen. Het is onmogelijk om een volledige opsomming te geven van alle moeilijkheden die er zich bij het opvoeden van kinderen kunnen aandienen, maar om enkele voorbeelden te geven van mogelijke gedragsproblemen:

 • extreme koppigheid
 • woede uitbarstingen of huilbuien
 • geen vriendjes hebben of moeilijk vrienden maken
 • druk doen of gevaarlijk gedrag stellen
 • problemen tussen broers en zussen
 • geen afspraken kunnen maken of naleven
 • altijd ruzie maken
 • stress

Ook kunnen sommige gebeurtenissen in jullie gezinsleven reacties ontlokken bij kinderen die je niet had verwacht of waar je je ongerust over maakt (scheiding, geboorte, overlijden, nieuwe school, verhuis).

Wanneer je na veel proberen en volhouden moeilijkheden blijft ondervinden met je kind(eren), kan het zinvol zijn om extra ondersteuning te zoeken bij een kinderpsycholoog. Samen analyseren we de situatie en bekijken we hoe het probleem aan kunnen pakken.

Trauma en rouw

Rouw is een normale reactie op een ingrijpende gebeurtenis zoals wanneer we iemand die we graag zien verliezen. Meestal is het bij rouw niet nodig om professionele hulp te zoeken. Met de steun van ouders, broers, zussen, vrienden en andere belangrijke steunfiguren lukt het kinderen en jongeren meestal om de draad met het leven weer op te nemen.

Maar soms lukt het ook niet en kan bijkomende ondersteuning door een kinderpsycholoog nuttig zijn. Onderstaande signalen kunnen er op wijzen dat je kind gebaat kan zijn bij hulp door een therapeut tijdens het rouwproces:

 • je kind ondergaat langdurige droefheid en heeft geen controle over stemming of emoties
 • je kind leeft in extremen, van de ene prikkel of gebeurtenis naar de andere, zonder rustpauzes of momenten van onspanning
 • je kind isoleert zich
 • je kind is onverschillig
 • je kind gaat gebukt onder schuldgevoelens
 • je kind heeft slaapproblemen of is altijd vermoeid
 • je kind grijp naar alcohol of drugs

Rouwverwerking hoeft niet per definie om een verlieservaring door overlijden te gaan. Het kan ook het verlies van een naaste zijn door een andere gebeurtenis, het verlies van een vertrouwde leefsituatie of het verlies van een wens of een verlangen betreffen. Bij kinderen en jongeren is bijvoorbeeld de scheiding van de ouders een gebeurtenis die een vorm van rouw vereist. Moeten leren leven met het missen van een ouder, het verlies van get gemeenschappelijk ouderlijk huis, de confrontatie met de realiteit dat de ouders niet herenigd wensen te worden zijn stuk voor stuk feiten die een bepaalde vorm van afscheid en dus rouw met zich meebrengen.

Daarnaast zijn er ook tal van traumatische gebeurtenissen waar kinderen en jongeren mee te maken kunnen krijgen. Deze gebeurtenissen kunnen heel erg van elkaar verschillen in ernst en duur. Er bestaan grote verschillen in de mate waarin kinderen en jongeren last blijven hebben van klachten ten gevolge van een traumatische gebeurtenis. Wanneer een kind of jongere blijft kampen met bijvoorbeeld het herbeleven van het trauma, nachtmerries, oncontroleerbare emoties bij associaties met de gebeurtenis, vermijdingsgedrag, slaapproblemen, woedeuitbarstingen, concentratieproblemen of overdreven schrikreacties, kan het nodig zijn om professionele hulp te zoeken en een kinderpsycholoog in te schakelen om je kind hierin bij te staan.

 

Kinderpsychologen in ons team

Heb je nog vragen of wil je liever meteen een afspraak maken?
Aarzel dan vooral niet om ons te contacteren.

Wij streven we er naar om altijd de beste oplossing voor uw situatie te vinden. Het team bij Traject is zorgvuldig samengesteld om u ook bij te kunnen staan bij andere aspecten van de situatie of het probleem waar u met onze psychologen en psychotherapeuten aan wil werken.

Vanuit deze visie bekijken we bij Traject een probleem altijd als een geheel.